گروه آموزش همگاني با هدف گسترش فرهنگ ايمني در برابر زلزله شکل گرفته است

چاپ

altاکبرپور گفت: آموزش دانش آموزان به عنوان نسلي که آينده در گرو نحوه عملکرد آنان است را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داديم و با طراحي مانور زلزله و ايمني گامي مؤثر در راستاي افزايش آمادگي حدود 12 ميليون دانش آموز برداشته شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت بحران کشور؛ در آستانه شانزدهمين مانور سراسري زلزله مدارس مرتضي اکبرپور معاون امورآمادگي و مقابله گفت: گروه آموزش همگاني با هدف گسترش فرهنگ ايمني در برابر زلزله در سطح جامعه و افزايش ميزان آگاهي مردم شکل گرفته است که مانور سراسري مدارس در همين راستا برگزار مي شود.
اکبرپور تصريح کرد: اهميت آموزش همگاني و آموزش هاي دانش آموزان در سنين پايين در مدارس از اهداف مانور 8 آذر است.
وي گفت: رويکرد اين مانور خروج اضطراري و پناهگيري صحيح است که سازمان مديريت بحران کشور قصد دارد با همکاري دستگاه هاي عضور شوراي دايمي مانور تشکل هاي دانش آموزي در مدارس، با رويکرد مديريت بحران راه اندازي نمايد.
معاون امور آمادگي و مقابله تاکيد کرد: در اين تشکل ها دانش آموزان آموزش ديده و در زمان بروز حوادث احتمالي هم به خود و هم به ساير کمک رساني خواهند نمود.
شايان ذکر است شانزدهمين مانور سراسري زلزله و ايمني در مدارس کشور، روز شنبه هشم آذرماه با بهره‌گيري از تجربيات سالهاي گذشته با شعار«آيا مدرسه من در برابر زلزله ايمن است؟» برگزار خواهد شد.