• امروز شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۲۳ ۱۶:۱۷:۰۲
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۲۰ ۰۲:۱۱:۳۶
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۳۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۴۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۲۰ ۰۲:۱۱:۳۵
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۳۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۴۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كهنوج کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۰۵:۵۹:۵۱
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كهنوج کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۰۵:۵۹:۵۰
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۱۲ ۱۲:۲۳:۵۷
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۱۲ ۱۲:۲۳:۵۶
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره تنب بزرگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۰۷ ۱۴:۳۲:۴۳
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره تنب بزرگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۰۷ ۱۴:۳۲:۴۲
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  نودژ کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۰۷ ۲۲:۵۹:۴۳
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  نودژ کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۰۷ ۲۲:۵۹:۴۲
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۲۵ ۱۹:۴۴:۵۱
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۲۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۲۳ ۰۰:۴۵:۵۱
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۲۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۲۱ ۲۳:۲۸:۳۳
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۲۰ ۱۴:۰۶:۰۵
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۲۰ ۱۴:۰۶:۰۳
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۲۰ ۱۴:۰۶:۰۲
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۲۰ ۱۴:۲۰:۳۹
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۲۰ ۱۴:۲۰:۴۱
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۲۰ ۱۴:۲۰:۴۰
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰