• امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۴ ۰۶:۱۷:۰۵
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۴ ۰۴:۴۲:۲۴
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۲۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۴ ۲۰:۴۷:۳۴
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۳ ۱۱:۴۲:۲۱
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۳ ۰۰:۳۴:۱۵
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره هندورابي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۲ ۰۳:۳۹:۴۵
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره هندورابي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۲ ۰۳:۳۹:۴۴
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۲ ۱۳:۲۹:۰۰
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۴۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۱۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۲ ۰۱:۰۸:۲۹
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۲ ۰۱:۰۸:۲۸
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۲ ۰۰:۰۴:۱۷
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۲ ۰۰:۰۴:۱۶
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۱ ۱۷:۴۲:۵۳
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۱ ۱۷:۴۲:۵۲
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ ۰۳:۵۹:۱۹
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ ۰۳:۵۹:۲۱
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ ۰۳:۵۹:۲۰
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ ۲۳:۰۶:۰۱
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۱۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  درگهان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۷ ۱۷:۴۰:۳۱
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۹۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  درگهان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۷ ۱۷:۴۰:۳۰
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۹۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰