• امروز شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۱۵:۲۳:۲۶
  بزرگی
  ۴.۴
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۱۴:۳۸:۱۲
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۵۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۱۴:۳۸:۱۱
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۵۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۲۳:۴۳:۴۶
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۲۳:۴۳:۴۵
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۵ ۰۲:۳۲:۱۵
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۵ ۰۲:۳۲:۱۴
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۲ ۰۳:۰۶:۳۸
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۲ ۰۳:۰۶:۳۷
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۲ ۲۲:۰۴:۱۳
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۲ ۲۲:۰۴:۱۲
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۰۸ ۰۲:۴۷:۲۲
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۲۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۰۸ ۰۲:۴۷:۲۱
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۲۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۰۶ ۰۰:۳۵:۳۲
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  منوجان کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۰۵ ۲۳:۴۹:۴۱
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۰۵ ۲۳:۳۳:۴۲
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۰۵ ۲۳:۳۳:۴۱
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سوزا
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۲۶ ۰۹:۴۰:۲۹
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سوزا
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۲۶ ۰۹:۴۰:۳۰
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۵-۲۴ ۱۳:۰۳:۲۸
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰