• امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۰۱:۳۴:۲۳
  بزرگی
  ۵.۴
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۳۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۰۱:۳۴:۲۲
  بزرگی
  ۵.۴
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۳۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عسلويه بوشهر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۰۷:۰۹:۴۵
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۵۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عسلويه بوشهر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۰۷:۰۹:۴۴
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۵۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۲۳ ۱۵:۱۸:۱۷
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۲۳ ۲۱:۰۸:۵۲
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره تنب بزرگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۱۴ ۱۹:۰۶:۱۷
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره تنب بزرگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۱۴ ۱۹:۰۶:۱۶
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۵:۰۱:۲۸
  بزرگی
  ۴.۴
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۵:۰۱:۲۷
  بزرگی
  ۴.۴
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۱۲ ۰۳:۳۷:۱۹
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۱۲ ۰۳:۳۷:۱۸
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قشم
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۸ ۰۰:۰۱:۰۶
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۵:۱۲:۰۷
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۰۴:۰۷:۵۳
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۵ ۰۹:۵۸:۰۴
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۵ ۰۷:۰۶:۰۹
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۵ ۱۵:۴۰:۵۸
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۵ ۱۱:۱۵:۱۹
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۲-۰۵ ۱۱:۲۵:۲۶
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰