• امروز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۵ ۱۶:۱۱:۱۷
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۴ ۲۲:۵۷:۰۸
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۴ ۲۲:۰۱:۲۴
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره تنب بزرگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۴ ۲۲:۰۱:۲۳
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۴۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۳ ۰۳:۰۰:۳۴
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ ۲۳:۳۸:۵۹
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ ۲۳:۱۳:۱۷
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ ۲۲:۵۳:۱۵
  بزرگی
  ۵.۲
  عمق
  ۲۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۱۸:۱۹:۳۸
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۱۸:۱۹:۳۷
  بزرگی
  ۴.۳
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۱۸:۱۹:۳۶
  بزرگی
  ۴.۳
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۲۱:۲۸:۰۲
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۲۱:۲۸:۰۱
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۸ ۰۵:۵۰:۱۱
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۸ ۰۵:۵۰:۱۰
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۷ ۰۲:۴۵:۳۲
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۵ ۱۸:۲۶:۱۵
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۴۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۵ ۱۸:۲۶:۱۴
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۴۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۵ ۲۰:۲۴:۱۹
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۵ ۲۰:۲۴:۱۸
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰