• امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۳ ۰۲:۰۲:۵۶
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۳ ۰۲:۰۰:۴۶
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۳ ۰۲:۰۰:۴۵
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۳ ۰۱:۵۹:۲۷
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۳ ۰۱:۵۹:۲۶
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۳ ۲۱:۰۷:۳۶
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۳ ۲۱:۰۷:۳۵
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۳ ۰۰:۵۸:۰۹
  بزرگی
  ۴.۷
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۳ ۰۰:۵۸:۰۸
  بزرگی
  ۴.۷
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  درز فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۲ ۰۲:۲۰:۰۶
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۵۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۱ ۱۲:۲۴:۴۹
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۱ ۱۲:۲۴:۵۰
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۰۵ ۰۸:۳۹:۲۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۰۵ ۰۸:۳۹:۲۲
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۰۳ ۰۳:۵۹:۱۵
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۰۲ ۱۷:۵۹:۵۷
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۱۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۰۲ ۱۵:۳۰:۲۱
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۱-۲۷ ۱۲:۴۰:۱۹
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۱-۲۷ ۱۲:۴۰:۲۰
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره هرمز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۱-۲۵ ۱۳:۰۷:۳۷
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰