• امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۱۴:۱۰:۲۸
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۲۳:۳۳:۵۲
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۱۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۲۳:۳۳:۵۱
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۱۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۰۰:۱۴:۵۳
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۰۰:۱۴:۵۲
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۰۰:۱۴:۵۱
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لامرد فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۰۰:۴۳:۰۸
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۲۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لامرد فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۰۰:۴۳:۰۷
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۲۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۰۹:۳۵:۴۵
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۰۹:۳۵:۴۴
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۹:۳۳:۱۲
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۲۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۹:۳۳:۱۱
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۲۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  چاه داد خدا کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۰۷:۳۸:۲۳
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۰۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  چاه داد خدا کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۰۷:۳۸:۲۲
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۰۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  ارزوئيه کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۲۰:۵۴:۱۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  ارزوئيه کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۲۰:۵۴:۱۲
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۸ ۱۸:۴۸:۵۳
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۸ ۱۸:۴۸:۵۲
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۸ ۰۶:۲۰:۱۴
  بزرگی
  ۴.۵
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۲۸ ۰۶:۲۰:۱۳
  بزرگی
  ۴.۵
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰