• امروز شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۷-۱۱ ۰۱:۲۴:۰۷
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۷-۰۴ ۱۹:۱۹:۲۹
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۷-۰۴ ۱۹:۱۹:۲۸
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۷-۰۴ ۱۹:۱۹:۳۱
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۷-۰۴ ۰۸:۱۵:۱۹
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۷-۰۴ ۰۸:۱۵:۱۸
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۷-۰۲ ۱۵:۲۱:۲۳
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۷-۰۲ ۱۵:۲۱:۲۲
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  درز فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۷-۰۱ ۱۹:۱۵:۱۹
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۲۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۵۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  درز فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۷-۰۱ ۱۹:۱۵:۱۸
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۵۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  درز فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۷-۰۱ ۱۹:۱۵:۲۰
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۲۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۵۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۷:۰۲:۳۴
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۶:۰۲:۳۴
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۵:۰۲:۳۴
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۲۹ ۱۹:۰۳:۳۴
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۲۹ ۲۱:۰۳:۳۴
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۲۹ ۲۰:۰۳:۳۵
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۲۹ ۲۰:۰۳:۳۴
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۲۹ ۲۰:۰۳:۳۳
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۲۶ ۰۹:۳۶:۰۸
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰