• امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۸ ۰۴:۱۴:۲۰
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۹
  جزیره هرمز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۷:۴۸:۱۷
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۰:۰۰:۱۱
  بزرگی
  ۲.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۰۲:۳۲:۴۵
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۹:۳۹:۳۲
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۹:۰۴:۲۵
  بزرگی
  ۲.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۰۹:۴۶:۱۸
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۵ ۲۰:۴۷:۱۸
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۵ ۱۲:۵۸:۳۰
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۲
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۵ ۱۱:۵۰:۴۱
  بزرگی
  ۲
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۵ ۱۰:۳۶:۳۱
  بزرگی
  ۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۵ ۱۰:۱۶:۴۴
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۵ ۰۸:۲۱:۰۷
  بزرگی
  ۴.۶
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۳
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۵ ۰۰:۰۱:۵۶
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۹
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۱ ۰۲:۳۹:۱۲
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  بندر خمیر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۲۹ ۲۰:۳۸:۳۹
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۲۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۳۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  بندر خمیر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۲۹ ۱۳:۰۰:۵۵
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۳۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۲۸ ۱۴:۰۴:۵۶
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۲۶ ۰۲:۱۵:۱۸
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۲
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۲۵ ۲۱:۵۸:۵۸
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۲