• امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۲۹ ۱۲:۳۷:۰۹
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۲۹ ۲۱:۰۸:۱۴
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۲۹ ۱۱:۳۷:۰۹
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۲۹ ۱۱:۳۷:۰۸
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۲۹ ۱۰:۳۷:۰۹
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۲۷ ۰۵:۴۹:۰۸
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۲۷ ۰۵:۴۹:۰۷
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۲۴ ۰۶:۰۶:۰۷
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۲۴ ۰۶:۰۶:۰۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۲۴ ۱۳:۵۶:۰۸
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۲۱ ۱۷:۴۱:۳۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۱۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۲۱ ۱۷:۴۱:۳۲
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۱۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۲۱ ۱۷:۴۱:۳۱
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۱۹ ۱۵:۳۲:۴۲
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۱۹ ۱۵:۱۲:۵۰
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۱۹ ۰۰:۲۴:۱۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۱۹ ۰۰:۲۴:۱۲
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سردشت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۱۸ ۰۳:۰۰:۳۹
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۴۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۱۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سردشت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۱۸ ۰۳:۰۰:۳۷
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۴۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۲۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سردشت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۶-۱۸ ۰۳:۰۰:۳۶
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۴۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۲۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰