• امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۰ ۱۱:۵۲:۳۶
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۰۳:۵۹
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۰ ۰۰:۰۳:۵۷
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۱۹:۰۹:۴۶
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۱۸:۰۹:۴۹
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۱۸:۰۹:۴۸
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۱۷:۱۹:۴۵
  بزرگی
  ۵.۴
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۱۷:۵۶:۱۰
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۱۷:۲۴:۳۲
  بزرگی
  ۴.۳
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۱۷:۲۳:۳۳
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۱۷:۲۳:۳۲
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۱۷:۴۳:۴۲
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۱۵:۲۱:۵۲
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۱۵:۲۱:۵۱
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۲۲:۱۳:۰۰
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۲۲:۳۰:۱۷
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۵ ۰۱:۴۴:۲۹
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۵ ۰۱:۴۴:۳۰
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  منوجان کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۱ ۱۵:۳۲:۲۲
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  منوجان کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۰۱ ۱۵:۳۲:۲۱
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۴۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰