• امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۱:۳۱:۳۱
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۱:۳۱:۳۰
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۲۱ ۲۲:۱۳:۴۶
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۲۱ ۲۲:۱۳:۴۵
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۱۶ ۱۱:۰۵:۵۴
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  نودژ کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۱۶ ۰۰:۳۴:۴۴
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۹:۴۸:۲۸
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۹:۴۸:۲۷
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۰۵:۲۷:۴۳
  بزرگی
  ۴.۴
  عمق
  ۲۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۰۵:۲۷:۴۲
  بزرگی
  ۴.۳
  عمق
  ۲۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۱۴:۰۹:۰۹
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۱۴:۰۹:۱۰
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  نودژ کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۰۵:۴۰:۵۶
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  نودژ کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۰۵:۴۰:۵۵
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۰۴:۱۶:۳۴
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۰۴:۱۶:۳۳
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۰۵ ۲۲:۱۴:۲۷
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۱۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۰۵ ۲۲:۲۰:۳۵
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  منوجان کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۴:۵۱:۴۲
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  منوجان کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۴:۵۱:۴۱
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰