• امروز جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۰ ۱۱:۳۵:۰۰
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۰ ۱۱:۳۴:۵۹
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه گنج کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۷ ۰۸:۲۰:۳۱
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۸۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۶ ۰۸:۵۵:۱۵
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۶ ۲۰:۳۳:۱۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۲۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۳ ۰۸:۰۱:۱۶
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۲۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۳ ۰۸:۰۱:۱۵
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۲۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۳ ۱۳:۵۶:۰۸
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۳ ۱۳:۵۶:۰۷
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۳ ۰۲:۴۳:۳۳
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۳ ۰۲:۴۳:۳۲
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  درز فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۲ ۱۸:۱۱:۰۴
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ۰۴:۳۹:۵۴
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ۱۴:۲۷:۲۶
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ۰۴:۱۶:۰۹
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ۰۴:۳۵:۵۷
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ۰۳:۴۳:۴۸
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ۰۳:۴۳:۴۷
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ۰۱:۰۳:۴۳
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۰:۱۳
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰