• امروز شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۳۱ ۰۷:۵۸:۲۷
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۱۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۸ ۰۸:۵۴:۵۳
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۲۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۸ ۰۸:۵۴:۵۲
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۲۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۶ ۰۸:۱۴:۱۷
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۶ ۰۴:۱۳:۳۵
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۶ ۰۳:۰۶:۱۵
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۶ ۰۳:۱۱:۵۶
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۶ ۰۲:۰۴:۳۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۶ ۰۲:۵۴:۲۵
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۶ ۰۲:۱۱:۵۶
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر جاسك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۱۶:۱۹:۵۱
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۵.۸۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۴۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۰۶:۴۵:۳۴
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۰۶:۳۴:۱۵
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۲۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۰۶:۳۳:۱۰
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۲۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۲۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  ارزوئيه کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۰۲:۳۶:۱۷
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۵۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سردشت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۲۲:۰۲:۵۷
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۱۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۸۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۱۲:۲۱:۲۹
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۲۱:۴۰:۵۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۲۰:۲۵:۴۶
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۱۰:۵۱:۵۷
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۰۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰