• امروز جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۱۸:۱۹:۳۷
  بزرگی
  ۴.۳
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۱۸:۱۹:۳۶
  بزرگی
  ۴.۳
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۲۱:۲۸:۰۲
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۲۱:۲۸:۰۱
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۸ ۰۵:۵۰:۱۱
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۸ ۰۵:۵۰:۱۰
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۷ ۰۲:۴۵:۳۲
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۵ ۱۸:۲۶:۱۵
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۴۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۵ ۱۸:۲۶:۱۴
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۴۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۵ ۲۰:۲۴:۱۹
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۵ ۲۰:۲۴:۱۸
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر جاسك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۱ ۱۳:۲۰:۱۶
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۵.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر جاسك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۱ ۱۳:۲۰:۱۴
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۵.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر جاسك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۱ ۱۳:۲۰:۱۳
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۵.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۱ ۰۲:۵۸:۱۸
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۱ ۰۲:۵۸:۱۷
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۱ ۲۲:۲۸:۰۵
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۱ ۲۲:۲۸:۰۴
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۰ ۰۳:۳۹:۰۲
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۲۰ ۰۳:۳۹:۰۱
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰