• امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۵ ۲۲:۴۷:۰۵
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۵ ۲۰:۵۸:۱۳
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۵ ۲۰:۵۸:۱۲
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عمادده فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۴ ۰۷:۰۰:۴۲
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عمادده فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۴ ۰۷:۰۰:۴۱
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوشكنار
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۴ ۱۳:۱۴:۱۹
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۸۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوشكنار
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۴ ۱۳:۱۴:۲۰
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۸۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۳ ۱۱:۳۱:۳۳
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۳ ۱۱:۳۱:۳۲
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوهستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۳۰ ۱۳:۰۵:۰۳
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوهستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۳۰ ۱۳:۰۵:۰۲
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۹ ۲۲:۵۹:۴۷
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۹ ۲۲:۵۹:۴۶
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۸ ۰۰:۱۱:۴۴
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۴ ۱۵:۱۲:۳۳
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۴ ۱۵:۱۲:۳۲
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۱۸:۱۹:۴۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۱۸:۱۹:۴۵
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۱۴:۳۶:۱۸
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۱۴:۳۶:۱۷
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰