• امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۰ ۱۶:۳۹:۴۶
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۰ ۱۶:۳۹:۴۵
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۱۳ ۰۴:۲۳:۵۳
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۱۳ ۰۴:۲۳:۵۲
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كهنوج کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۱۱ ۱۵:۲۰:۰۴
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۱۰ ۰۳:۲۸:۱۹
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كهنوج کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۱۰ ۲۱:۰۴:۱۷
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۰۸ ۱۵:۰۸:۵۵
  بزرگی
  ۴.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۰۸ ۱۵:۰۸:۵۴
  بزرگی
  ۴.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۰۸ ۱۳:۱۴:۴۵
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۰۷ ۰۱:۲۹:۲۲
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۰۷ ۰۱:۲۹:۲۱
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فين
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۰۶ ۰۱:۴۸:۴۷
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فين
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۰۶ ۰۱:۴۸:۴۶
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۰۳ ۰۳:۰۸:۳۲
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۰۳ ۰۳:۰۸:۳۱
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  مزايجان فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۰۲ ۰۳:۱۴:۰۳
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۰۱ ۰۷:۲۰:۱۶
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۰۱ ۱۴:۴۸:۲۲
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۰۱ ۰۳:۲۵:۳۸
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰