• امروز شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۳ ۰۴:۵۸:۴۴
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوشكنار
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۳ ۰۳:۵۷:۴۸
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۷۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۱۹ ۰۸:۲۰:۱۹
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۱۹ ۱۳:۰۷:۳۱
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۴۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر جاسك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۱۸ ۰۲:۲۱:۱۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۵.۹۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر جاسك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۱۸ ۰۲:۲۱:۱۵
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۵.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سردشت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۱۷ ۰۷:۱۹:۵۱
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  نودژ کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۱۷ ۲۰:۲۸:۵۹
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر جاسك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۱۲ ۰۶:۴۰:۰۳
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۵.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر جاسك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۱۲ ۰۶:۴۰:۰۲
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۵.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۱۲ ۰۳:۲۰:۰۸
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۱۰ ۱۴:۲۳:۱۲
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۰۹ ۰۴:۱۱:۱۵
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۰۹ ۰۴:۱۱:۱۴
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۰۷ ۱۲:۳۸:۱۷
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۲۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۰۷ ۱۲:۳۸:۱۶
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۲۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۰۷ ۱۲:۳۸:۱۵
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۱۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  نودژ کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۰۶ ۱۰:۱۱:۳۱
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  هشتبندي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۰۵ ۰۳:۴۴:۰۷
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۰۷:۲۲:۵۹
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰