• امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۸:۲۵:۱۶
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۸:۲۵:۱۵
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۸:۲۳:۲۸
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۸:۲۳:۲۷
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۱۸:۵۱:۴۷
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۲۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۳:۰۹:۴۹
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۳:۰۹:۵۰
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۳:۳۶:۰۷
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۳:۳۶:۰۶
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۷ ۲۳:۳۹:۴۳
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۳۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۳ ۰۷:۵۶:۰۹
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۳ ۰۷:۵۶:۰۸
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  دوبرجي فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۲ ۲۲:۳۲:۴۳
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۳۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  دوبرجي فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۲ ۲۲:۳۲:۴۲
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۳۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۰ ۱۶:۳۹:۴۶
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۰ ۱۶:۳۹:۴۵
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۱۳ ۰۴:۲۳:۵۳
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۱۳ ۰۴:۲۳:۵۲
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كهنوج کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۱۱ ۱۵:۲۰:۰۴
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۱۰ ۰۳:۲۸:۱۹
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰