• امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۷ ۱۹:۳۵:۲۷
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۵ ۱۵:۲۵:۱۵
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۵ ۱۵:۲۵:۱۴
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره هرمز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۴ ۲۲:۱۰:۰۹
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۳ ۱۴:۲۱:۰۶
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۳ ۰۳:۵۵:۰۹
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۳ ۰۳:۵۵:۱۰
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۲ ۱۵:۲۷:۲۰
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۲ ۲۲:۴۸:۴۴
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۲ ۲۲:۴۸:۴۳
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۲ ۱۱:۴۴:۳۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۲ ۱۱:۰۲:۱۵
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۲ ۲۰:۰۶:۰۲
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۱ ۱۸:۵۱:۱۰
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۱ ۱۵:۵۸:۴۸
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۱ ۱۵:۲۲:۴۰
  بزرگی
  ۴.۹
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۱ ۱۵:۴۰:۴۸
  بزرگی
  ۴.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۱۹:۲۱:۱۱
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۲۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۸:۲۷:۰۹
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۸:۲۷:۰۸
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰