• امروز شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  عسلويه بوشهر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۰۳ ۲۳:۱۱:۳۵
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۰۳ ۱۲:۵۰:۴۷
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۰۳ ۱۲:۵۰:۴۶
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه گنج کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۰۲ ۱۸:۴۳:۳۹
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  هشتبندي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۰۲ ۱۸:۴۳:۴۳
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۳۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  هشتبندي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۰۲ ۱۸:۴۳:۴۲
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۳۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۰۲ ۰۰:۴۸:۳۲
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۸-۰۲ ۰۰:۴۸:۳۱
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  منوجان کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۸ ۱۹:۳۵:۴۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۴۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوشكنار
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۸ ۱۸:۴۰:۳۱
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۶۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عسلويه بوشهر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۷ ۰۳:۴۲:۲۰
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۵ ۰۹:۲۹:۴۸
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۵ ۰۹:۲۹:۴۷
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۴ ۱۳:۰۳:۲۹
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۴ ۱۳:۰۳:۲۸
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عسلويه بوشهر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۴ ۰۰:۰۷:۴۱
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عسلويه بوشهر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۴ ۰۰:۰۷:۴۰
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۳ ۱۸:۳۹:۰۵
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۳ ۱۸:۳۹:۰۴
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  هشتبندي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۷-۲۳ ۱۵:۴۵:۴۰
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰