• امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۱ ۱۵:۵۸:۴۸
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۱ ۱۵:۲۲:۴۰
  بزرگی
  ۴.۹
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۰۱ ۱۵:۴۰:۴۸
  بزرگی
  ۴.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۱۹:۲۱:۱۱
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۲۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۸:۲۷:۰۹
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۸:۲۷:۰۸
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۸:۲۵:۱۶
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۸:۲۵:۱۵
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۸:۲۳:۲۸
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۸:۲۳:۲۷
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۱۸:۵۱:۴۷
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۲۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۳:۰۹:۴۹
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۳:۰۹:۵۰
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۳:۳۶:۰۷
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۳۱ ۰۳:۳۶:۰۶
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۷ ۲۳:۳۹:۴۳
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۳۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۳ ۰۷:۵۶:۰۹
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۳ ۰۷:۵۶:۰۸
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  دوبرجي فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۲ ۲۲:۳۲:۴۳
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۳۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  دوبرجي فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۵-۲۲ ۲۲:۳۲:۴۲
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۳۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰