• امروز جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  چاه داد خدا کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۰ ۱۸:۴۹:۲۳
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۱۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۱۶ ۱۹:۵۸:۵۶
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۱۶ ۱۹:۵۸:۵۵
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۱۵ ۱۵:۳۳:۱۳
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۱۵ ۱۵:۳۳:۱۲
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۱۰ ۰۱:۴۸:۰۰
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۸ ۱۴:۵۳:۴۹
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۸ ۱۴:۵۳:۴۸
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۷ ۰۶:۲۱:۳۹
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۷ ۰۴:۲۶:۴۹
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۷ ۰۴:۲۶:۵۰
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۵ ۱۶:۱۱:۱۷
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۴ ۲۲:۵۷:۰۸
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۴ ۲۲:۰۱:۲۴
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره تنب بزرگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۴ ۲۲:۰۱:۲۳
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۴۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۳ ۰۳:۰۰:۳۴
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ ۲۳:۳۸:۵۹
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ ۲۳:۱۳:۱۷
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ ۲۲:۵۳:۱۵
  بزرگی
  ۵.۲
  عمق
  ۲۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۱۸:۱۹:۳۸
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰