• امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۸:۰۰:۲۹
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۱۴:۱۷:۵۲
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۱۴:۱۷:۵۱
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۲۰:۵۱:۰۹
  بزرگی
  ۲.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۲۰:۵۱:۱۰
  بزرگی
  ۲.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۳۰ ۱۶:۵۷:۳۵
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۳۰ ۱۵:۵۷:۳۵
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۳۰ ۱۴:۵۷:۳۵
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۳۰ ۰۰:۰۴:۲۲
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۳۰ ۰۰:۴۱:۳۶
  بزرگی
  ۲.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۰۴:۱۶:۵۱
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۱:۰۰:۵۴
  بزرگی
  ۴.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۲۰:۴۸:۱۲
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۲۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۲۰:۵۷:۰۸
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۲۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۴:۵۱:۳۹
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره هندورابي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۰۲:۲۴:۰۰
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۸۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۰۳:۱۴:۱۷
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۰۳:۱۰:۵۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۲۶ ۰۴:۲۱:۲۳
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۲۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۶-۲۵ ۲۳:۱۵:۰۰
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰