• امروز پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  درز فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ ۰۶:۱۷:۲۵
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۲۹ ۱۰:۰۷:۲۲
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  منوجان کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۲۷ ۲۳:۰۰:۱۰
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۲۱ ۱۷:۱۲:۴۱
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۲۱ ۰۶:۱۷:۲۷
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۲۰ ۱۶:۵۳:۱۴
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۲۰ ۱۶:۵۳:۱۳
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۲۰ ۰۵:۵۸:۴۵
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۲۰ ۰۵:۵۸:۴۴
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۲۰ ۰۵:۳۶:۱۹
  بزرگی
  ۴.۴
  عمق
  ۱۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۲۰ ۱۵:۱۲:۱۶
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۲۰ ۰۴:۰۷:۰۱
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۲۰ ۰۴:۲۵:۳۸
  بزرگی
  ۲.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۲۰ ۱۱:۳۰:۲۶
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۱۸ ۱۹:۵۱:۵۶
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۱۸ ۱۵:۰۷:۱۷
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۱۸ ۰۱:۰۳:۲۸
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۱۶ ۱۵:۰۷:۵۳
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۱۵ ۲۰:۴۴:۴۲
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۰۸-۱۵ ۲۰:۴۴:۴۱
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰