• امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۳-۱۳ ۰۲:۲۱:۰۹
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  اهل فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۳-۰۹ ۱۸:۰۰:۲۲
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۷۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  اهل فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۳-۰۹ ۱۸:۰۰:۲۱
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۷۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۳-۰۹ ۰۶:۵۳:۰۹
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۳-۰۹ ۰۶:۵۳:۰۸
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۰۷:۱۲:۵۳
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۰۷:۱۲:۵۲
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۳-۰۲ ۰۵:۰۰:۴۹
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  نودژ کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۳-۰۲ ۰۴:۳۹:۴۴
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۳-۰۲ ۱۴:۵۹:۴۴
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  نودژ کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۳-۰۱ ۲۳:۳۷:۵۳
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۴۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر لنگه
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۳۰ ۰۹:۰۲:۰۸
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فين
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۳۰ ۱۱:۱۳:۵۳
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره تنب بزرگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۳۰ ۱۱:۳۱:۰۲
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۱۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۲۹ ۲۲:۴۴:۵۸
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۲۶ ۱۵:۱۲:۵۲
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  پارسيان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۲۰ ۰۳:۲۹:۱۳
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۹۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۳ ۰۷:۳۵:۰۶
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۳ ۰۷:۳۵:۰۵
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۲-۱۳ ۰۲:۰۲:۵۷
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰