• امروز سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۶ ۰۷:۵۱:۲۵
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۶ ۱۳:۴۴:۲۲
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۶ ۱۳:۴۴:۲۰
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۲۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۵ ۰۷:۰۹:۳۵
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۵ ۰۴:۱۵:۱۷
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۵ ۰۱:۱۳:۱۷
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۵ ۰۰:۰۷:۲۴
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۰۹:۱۹:۰۵
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۰۹:۲۹:۵۲
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره كيش
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۰۹:۰۸:۴۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۰۸:۳۹:۱۹
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۰۸:۴۸:۵۹
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۰۸:۰۷:۱۲
  بزرگی
  ۵.۶
  عمق
  ۲۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۰۸:۱۴:۰۰
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۰۸:۴۳:۵۵
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۱۷:۲۳:۱۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۰۴:۱۷:۲۵
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۲۱:۲۸:۱۸
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لامرد فارس
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۰۱:۳۴:۰۵
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فين
  زمان وقوع
  ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ ۰۱:۴۲:۱۴
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰