• امروز سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۷-۰۴ ۰۷:۰۲:۴۴
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۷-۰۴ ۰۴:۱۲:۲۰
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۷-۰۴ ۰۳:۴۴:۱۸
  بزرگی
  ۴.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوشكنار
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۳۰ ۰۶:۵۴:۳۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۹۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوشكنار
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۳۰ ۰۵:۵۴:۳۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۹۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوشكنار
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۳۰ ۰۵:۵۴:۳۵
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۹۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لامرد فارس
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۱۹:۰۵:۰۹
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لامرد فارس
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۱۹:۰۵:۰۷
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۱۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لامرد فارس
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۱۹:۰۵:۰۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۱۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عسلويه بوشهر
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۰۴:۴۱:۰۷
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۴۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  پارسيان
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۱۳:۵۶:۲۵
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۰۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عسلويه بوشهر
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۰۳:۴۱:۰۷
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۴۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  پارسيان
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۱۲:۵۶:۲۵
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۰۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عسلويه بوشهر
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۰۲:۴۱:۰۸
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۴۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عسلويه بوشهر
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۰۲:۴۱:۰۷
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۴۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عسلويه بوشهر
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۰۲:۴۱:۰۶
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۴۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  پارسيان
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۱۱:۵۶:۲۵
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  پارسيان
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۱۱:۵۶:۲۴
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لامرد فارس
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۲۱:۰۵:۰۹
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لامرد فارس
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ ۲۰:۰۵:۰۹
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰