• امروز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۲۶ ۰۰:۵۷:۰۹
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۲۶ ۰۰:۵۷:۱۰
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۷:۴۸:۳۷
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۷:۴۸:۳۶
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۲۱ ۲۰:۲۷:۲۹
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۲۱ ۲۰:۲۷:۲۸
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره هندورابي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۷ ۱۴:۲۶:۵۲
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۵ ۰۶:۴۶:۵۶
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۵ ۰۶:۴۶:۵۵
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عسلويه بوشهر
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۲۰:۲۷:۲۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۲۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  عسلويه بوشهر
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۲۰:۲۷:۲۲
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۲۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  ارزوئيه کرمان
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۷:۲۷:۳۲
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۷:۲۷:۳۱
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۷:۴۴:۴۸
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۷:۲۲:۲۶
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  ارزوئيه کرمان
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۷:۲۲:۲۴
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۱:۵۲:۴۴
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۱:۲۲:۰۲
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۱ ۱۷:۵۸:۱۰
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  هشتبندي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۶:۲۱:۵۰
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰