• امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۰۹:۰۸:۵۶
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۰۹:۴۳:۲۷
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۰۲:۰۲:۰۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۲۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۰۱:۲۴:۰۳
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۰۱:۲۱:۴۴
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۲۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كهنوج کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۰۷:۰۰:۲۷
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۲۳:۵۹:۳۹
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۲۳:۵۳:۴۸
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۲۲:۳۹:۲۶
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۴ ۰۲:۵۷:۳۶
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۴ ۰۲:۵۷:۳۵
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فين
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۳ ۰۲:۴۸:۵۳
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فين
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۳ ۰۲:۴۸:۵۲
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۱ ۰۵:۴۷:۵۹
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۳۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۱ ۰۵:۴۷:۵۸
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۳۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۱۸:۱۷:۴۹
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۱۸:۱۷:۵۰
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۱۷:۵۲:۰۳
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۱۷:۵۲:۰۲
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۱۴:۱۰:۲۹
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۲۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰