• امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۹ ۲۲:۵۹:۴۷
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۸ ۰۰:۱۱:۴۴
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۴ ۱۵:۱۲:۳۳
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۴ ۱۵:۱۲:۳۲
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۱۸:۱۹:۴۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۱۸:۱۹:۴۵
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۱۴:۳۶:۱۸
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۱۴:۳۶:۱۷
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۲۳:۱۵:۵۹
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۲۳:۱۵:۵۸
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۲۱:۴۸:۲۹
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۲۱:۴۸:۳۰
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۲۱:۲۱:۲۵
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۳ ۲۱:۲۱:۲۴
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۱ ۰۵:۱۸:۰۶
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بنت سيستان و بلوچستان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۱ ۱۳:۱۹:۲۵
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۷۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۱۸ ۱۸:۵۶:۲۶
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  اهل فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۱۶ ۰۲:۲۹:۵۵
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۱۵ ۰۰:۳۳:۴۶
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قشم
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۷-۱۴ ۰۸:۰۲:۵۵
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰