• امروز یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۰۳:۰۱:۱۹
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۳-۰۵ ۱۷:۰۷:۵۵
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  ارزوئيه کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۰۹:۰۷
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  ارزوئيه کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۰۹:۰۶
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۲۹ ۰۸:۳۰:۳۸
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۲۹ ۰۴:۵۰:۴۶
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  وراوي فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۲۱:۲۳:۰۷
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۲.۹۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۲۳ ۱۵:۰۳:۱۸
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۲۳ ۱۵:۰۳:۱۷
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۲۱ ۲۲:۳۴:۳۲
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۲۱ ۲۲:۳۴:۳۱
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  چاه داد خدا کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۱۹ ۱۴:۳۸:۳۸
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  چاه داد خدا کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۱۹ ۱۴:۳۸:۳۷
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۱۵ ۲۲:۴۳:۵۵
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۱۳ ۰۰:۳۰:۲۰
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۱۰ ۲۰:۴۵:۲۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۹۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۱۰ ۲۰:۴۵:۲۲
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۹۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جزيره كيش
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۳:۵۲:۴۹
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۹:۲۹:۱۸
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۹:۲۹:۱۷
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰