• امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  فين
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۱-۰۳ ۰۱:۲۴:۲۸
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ ۱۸:۵۳:۰۷
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۳۰ ۱۸:۵۳:۰۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سيريك
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۳:۳۷:۴۲
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۲۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فين
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۱:۲۰:۰۸
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۸ ۱۹:۵۳:۴۳
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فين
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۸ ۱۹:۵۳:۴۲
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فين
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۸ ۱۹:۵۳:۴۱
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۸ ۰۸:۱۵:۳۹
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۸ ۰۸:۱۵:۳۸
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۸ ۰۴:۴۴:۰۱
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۸ ۰۴:۴۴:۰۰
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۶ ۱۸:۳۳:۵۲
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۶ ۱۸:۳۳:۵۱
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قشم
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۵ ۱۴:۰۷:۵۲
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قشم
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۵ ۱۴:۰۷:۵۱
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ ۰۰:۳۳:۲۳
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۲۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فين
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۲ ۰۳:۳۸:۰۵
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فين
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۲ ۰۳:۳۸:۰۴
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فين
  زمان وقوع
  ۱۴۰۰-۱۰-۱۲ ۰۳:۳۸:۰۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰