• امروز پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  چاه داد خدا کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۳۰ ۰۱:۰۶:۵۸
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۲۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۹ ۰۲:۰۶:۱۳
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۹ ۰۲:۰۶:۱۲
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۸ ۲۳:۱۰:۴۸
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۸۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۸ ۲۳:۱۰:۴۷
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۸۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  ارزوئيه کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۵ ۰۷:۲۲:۱۴
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۵ ۰۷:۲۲:۱۳
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۵ ۰۵:۱۸:۱۹
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  چاه داد خدا کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۵ ۰۵:۱۸:۲۰
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۵ ۰۳:۲۷:۳۵
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۳ ۰۹:۴۵:۱۸
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۱ ۰۹:۳۰:۵۹
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  چاه داد خدا کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۱ ۱۶:۴۸:۲۲
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  چاه داد خدا کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۱ ۱۶:۴۸:۲۱
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۱ ۰۶:۵۴:۵۵
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۱ ۱۵:۲۱:۴۲
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۱ ۱۵:۲۱:۴۱
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  هشتبندي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۰ ۰۳:۴۲:۳۱
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۸۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۰ ۲۲:۱۷:۰۸
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۱۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۸-۲۰ ۱۰:۵۳:۲۷
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰