• امروز یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۲۴ ۰۰:۲۷:۱۰
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۲۰ ۱۹:۲۱:۱۶
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۲۰ ۱۹:۲۱:۱۵
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  ارزوئيه کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۲۰ ۱۵:۲۸:۳۸
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۵۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  ارزوئيه کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۲۰ ۱۵:۲۸:۳۷
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۵۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لار فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۲۰ ۰۰:۰۶:۲۴
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لار فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۲۰ ۰۰:۰۶:۲۳
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  درز فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۸ ۲۱:۲۴:۱۳
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۱۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  درز فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۸ ۲۱:۲۴:۱۲
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۱۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۱۶:۳۵:۱۲
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۱۶:۳۵:۱۱
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۱۵:۲۳:۲۷
  بزرگی
  ۴.۴
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۱۵:۲۳:۲۶
  بزرگی
  ۴.۴
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۱۴:۳۸:۱۲
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۵۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۱۴:۳۸:۱۱
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۵۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۲۳:۴۳:۴۶
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۲۳:۴۳:۴۵
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۵ ۰۲:۳۲:۱۵
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۵ ۰۲:۳۲:۱۴
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۰۶-۱۲ ۰۳:۰۶:۳۸
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰