• امروز سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  تشكل هاي مردم نهاد

  فعاليتها و شرح وظايف تشكل هاي مردم نهاد

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

  فعاليت تشكل ها بر اساس بند 6 ماده 8 قانون سازمان مديريت بحران كشور (برنامه ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش كليه تشكل هاي مردمي، نهادهاي غير دولتي و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران)مي باشد.

  اهم شرح وظايف

  -فراهم آوردن زمينه مشاركت تشكل هاي  مردمي، نهادهاي غيردولتي و داوطلب مردمي در جهت ايجاد آمادگي كشور براي مقابله با حوادث غيرمترقبه

  -طراحي ساز و كار تشكيل گروه هاي واكنش سريع مردمي از طريق تشكل هاي مردمي، نهاد هاي غيردولتي و داوطلب مردمي براي مقابله با حوادث غير مترقبه

  -برنامه ريزي و هاهنگي جهت آموزش كليه تشكل هاي مردمي، سازمان هاي غير دولتي(NGO) و داوطلب مردمي در جهت ايجاد آمادگي كشور براي مقابله با حوادث غير مترقبه

  -تدوين مكانيزم هاي حمايت از تشكل هاي مردمي و نهادهاي غيردولتي تخصصي در زمينه ايجاد آمادگي كشور براي مقابله با حوادث غيرمترقبه

  -زمينه سازي هماهنگي فعاليت هاي غيردولتي داخلي و خارجي، تشكل هاي مردمي و سازمان هاي غيردولتي منطقه اي و بين المللي در خصوص آمادگي و مقابله با بحران ها و حوادث غيرمترقبه

  -حمايت از ترويج ضرورت عضويت در سازمان هاي مردمي غيردولتي و آموزش واكنش مناسب مردم در زمان بروز حوادث غيرمترقبه

  -ارايه پيشنهاد جهت رفع موانع قانوني فعاليت گسترده سازمان هاي غيردولتي و تشكل هاي مردمي در زمان بروز حوادث غيرمترقبه

  -تدوين راهكارهاي تعامل سازمان هاي غيردولتي و تشكل هاي مردمي با سازمان مديريت بحران در زمان بروز حوادث غيرمترقبه

  -انجام تحقيقات و مطالعات در زمينه نحوه مشاركت تشكل هاي مردم نهاد و گروه هاي داوطلب خدمات امدادي و بهره گيري از آن با توجه به اهداف و سياست هاي كلي سازمان

  -برقراري ارتباط مستمر با مجامع و سازمان هاي نيكوكاري در داخل و خارج كشور

  -تهيه برنامه هاي مربوطه به نحوه جذب خيرين و نيكوكاران در عرصه پيشگيري از مخاطرات و بحران ها

  -برگزاري جلسات و گردهمايي با مسئولين استاني و نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي بمنظور توسعه همكاري هاي متقابل سازمان و تشكل هاي  مردم نهاد

  -فراهم نمودن زمينه فعال سازي بانوان و خانواده ها در امور آمادگي، امداد، نجات و مقابله با حوادث طبيعي