• امروز پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  دسترسي آزاد به اطلاعات و تجهيزات پيشرفته در کاهش خطرپذيري حوادث

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

  altرييس هيات اعزامي کشورمان در ژاپن گفت: ما از جامعه بين الملل مي خواهيم با توجه به ماهيت بشر دوستانه اقدامات کاهش ريسک سوانح طبيعي، ملاحظات سياسي از قبيل تحريم ها در تامين اطلاعات و امکانات و فناوري هاي مورد نياز کنار گذاشته شوند.

  به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت بحران کشور؛ اسماعيل نجار که در راس هيات اعزامي جمهوري اسلامي ايران به سومين کنفرانس جهاني کاهش خطر پذيري بلايا در شهر سنداي ژاپن سفر کرده است در دومين روز اين کنفرانس در سالن اصلي به سخنراني پرداخت.
  متن کامل اين سخنراني بدين شرح است:

  بسم الله الرحمن الرحيم

  آقاي رييس، عاليجنابان، خانمها و آقايان
  مايلم ابتدا مراتب قدرشناسي خود و هيأت همراه را به دولت و مردم ژاپن بخاطر استقبال گرم و ميهمان نوازيهاي صميمانه آنها ابراز نموده و همچنين از تلاشهاي مستمر دبيرخانه استراتژي بينالمللي کاهش بلاياي سازمان ملل متحد که در فرآيند تشکيل کنفرانس نقش مؤثري ايفا نموده است، تقدير نمايم.

  حضار محترم
  1 براساس برآوردهاي جهاني ايران در فهرست 10 کشور اول بلاخيز دنياقرار دارد. در طول دو دهه اخير خسارات و تلفات زيادي به کشور ايران به واسطه رخداد زلزله، سيل، خشکسالي هاي طولاني مدت و ساير مخاطرات طبيعي وارد شده است.يکي ازپديده هاي نو ظهور حادث شده در ايران پديده طوفان هاي گرد و غبار مي باشد که حدود يک دهه است بدليل مشکلاتي همچون کمبود منابع آب در منطقه وکاهش حق آبه هاي مرزي تشديدگرديده است که استمرار اين پديده خسارات جبران ناپذيري را در بخش هاي فعال اقتصادي بخصوص در حوزه کشاورزي و سلامت بر مردم تحميل نموده و لازم است در يک اقدام بين المللي با هماهنگي کليه کشورهاي درگير، برنامه ريزي هاي لازم چاره انديشي گردد.
  از اين رو کاهش ريسک حوادث بيش از دو دهه است که در سياستهاي کلي نظام و برنامه‌هاي توسعه اي کشور مورد تاکيد قرار گرفته است که اغلب اين اقدامات هم راستا با چارچوب کاري هيوگو بوده‌اند. برخي از اين دستاوردهاي مهمبه شرح ذيل مي باشند:
  1
  تصويب قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور؛ طبق اين قانون سطح مديريت حوادث به "شوراي عالي" ارتقا يافته که رياست آن بر عهده رييس جمهور مي باشد و فعاليتهاي تمام ارگانهاي مرتبط را درمي گيرد.
  2
  اجراي برنامه هاي بهسازي و مقاوم سازي مستحدثات نظير:
  ايمنسازي مدارس و مراکز آموزشي؛ در اين راستا مبلغ 5/4 ميليارد دلار اعتبار براي بازسازي و مقاومسازي در کمپين جهاني "مدارس ايمن" اختصاص داده شده است که تاکنون بيش از 56500 کلاس درس بازسازي شده و تعداد بيش از 28000کلاس درس مقاومسازي شده است. اين فرآيند تا تکميل بازسازي و مقاومسازي تمام مدارس و مراکز آموزشي ادامه خواهد يافت.
  بازسازي و مقاومسازي واحدهاي مسکوني روستايي؛ سالانه 200.000 واحد مسکوني با استفاده از تسهيلات دولتي، کمک بلاعوض و مشارکت همه جانبه مردم بهسازي و مقاوم سازي شده اندکه تاکنون 7/1 ميليون واحد مسکوني به اتمام رسيده است.
  تصويب پروژههاي مطالعاتي و تأمين اعتبار در راستاي عمل به شعار کمپين جهاني بيمارستانهاي ايمن در برابر بلايا.
  3
  توسعه بيمه کشاورزي: با توجه به خشکسالي و اثرات تغيير اقليم سالهاي اخير در ايران، نسبت به گسترش بيمه محصولات کشاورزي و دامي اقدام گرديده و با حمايت دولت ضريب نفوذ بيمه کشاورزي به ميزان 50% در راستاي برنامه پنجم توسعه افزايش يافته است.
  4
  تهيه گزارش ملي جمهوري اسلامي ايران حاوي پيشرفتهايحاصلازاجرايبرنامه اقدام هيوگودر کشور و ارسال به دبيرخانه راهبرد بين المللي کاهش بلاياو همچنين مشارکت در فرآيندهاي مشورتي چارچوب بعد از 2015

  خانمها و آقايان
  تجارب سالهاي اخير نشان ميدهد که چارچوب کاري هيوگوآگاهي عمومي در مورد کاهش خطرپذيري حوادث را افزايش داده است با اين وجود براي دستيابي به اهداف چارچوب اقدام هيوگو چالشهايي وجود داشته است که به اين شرح مي باشند:
  1
  فقدان منابع مالي کافي براي سرمايهگذاري مؤثر در کاهش ريسک
  2 شکافهاي فناوري و دانش مخاطرات در کاهش خطرپذيري
  3 نا کافي بودن تعهدات براي همکاري هاي بينالمللي و منطقهاي
  4 کمبود استانداردها و روشهاي مشترک براي بهبود کيفيت برنامههاي کاهش خطرپذيري

  بر اين اساس برخي از مهمترين پيشنهادات جمهوري اسلامي ايران به کشورهاي حاضر در اين اجلاس به شرح ذيل مي باشد:
  1.
  سرمايه گذاري در تحقيقات و مطالعات علمي و کاربردي و تکنولوژيکي در جهت شناخت لايه‌هاي موثر و ظرفيت سازي در کاهش ريسک حوادث؛در اين راستا تعهد کليه کشورها بخصوص کشورهاي توسعه يافته در راستاي تامين منابع مالي،دانش مورد نيازبراي کاهش ريسک سوانح و اشتراک گذاري آن ضروري مي باشد.
  2.
  دسترسي آزاد به اطلاعات، تجهيزات و فناوري‌هاي پيشرفته در کاهش خطرپذيري حوادث؛ اين دسترسي بايد آسان، سريع و خالي از تبعيض باشد تا در اقدامات مربوط به کاهش بلايا ملحوظ گردد.
  ما از جامعه بين الملل مي خواهيم با توجه به ماهيت بشر دوستانه اقدامات کاهش ريسک سوانح طبيعي، ملاحظات سياسي از قبيل تحريم ها در تامين اطلاعات و امکانات و فناوري هاي مورد نياز کنار گذاشته شوند.
  3.
  توسعه همکاري‌هاي منطقه‌اي در پيشگيري و کاهش اثرات ناشي از سوانح؛ بنا به اشتراکات جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي اهميت زيادي در استفاده از تجارب موفق و ظرفيتهاي مشترک دارد. لذا به نظر مي‌رسد در تقسيم بندي هاي انجام شده مي بايستي در دفاتر منطقه اي راهبرد بين المللي کاهش بلاياي سازمان ملل متحد تغيير يا باز تعريف ساختار با توجه به اشتراکات مذکور انجام گردد.

  آقاي رييس، عاليجنابان، خانمها و آقايان
  با توجه به تجارب جمهوري اسلامي ايران در حوادث گذشته،بدينوسيله آمادگي خود را براي همکاري با ساير کشورها و ارگانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي و اجراي سياستهاي چارچوب اقدام هيوگو پس از 2015 اعلام مي‌داريم.

  با تشکر از توجه شما