• امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
  • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

    بازسازي

    فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

    بازسازي:

    اين بخش از چرخه مديريت بحران شامل كليه عمليات واقداماتي است كه به منظور عادي سازي شرايط در زمان پس از بحران صورت مي گيرد اين بخش از چرخه معمولاً با بهسازي نيزهمراه ميباشد در اين بخش اقداماتي همچون برقراري مجدد سرويس ها وخدمات ضروري ،استقرارمجدد خانه هاي قابل تعمير وساير ساختمانها وتاسيسات ،تهيه مسكن موقت ،اقداماتي كه جهت ياري دادن به جسم وروان افراد مصيبت ديده انجام ميگيرد واقدامات بلند مدت شامل جايگزيني تاسيسات زير بنائي وهمچنين ساختمانهايي كه در اثروقوع بحران نابودشده اند صورت ميگيرد.