• امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  وظايف وفعاليتهاي سازمان مديريت بحران

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

  وظايف و فعاليتهاي سازمان مديريت بحران
   

  وظایف سازمان به شرح زیر است:

  1) تهیه خط مشی ها و سیاستهای اجرایی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامه ریزی جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه و ارایه آن جهت تصویب هیات وزیران.

  2) ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران.

  3) بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاستها و برنامه های جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطلاع رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شورای عالی.

  4) تقویت زمینه همکاریهای منطقه ای و بین المللی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی کشورها و موسسات خارجی و بین المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و نمایندگی کشور در مجامع بین المللی با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذی ربط.

  5 ) مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها.

  6 ) برنامه ریزی و هماهنگی جهت سازماندهی و آموزش کلیه تشکلهای مردمی، نهادهای غیردولتی و نیروهای بسیجی و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران.

  7) پیگیری اجراء مصوبات و تصمیمات شورای عالی.

  8 ) هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستمهای موثر پیشگیری، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمانها، زیرساختها و ابنیه و شریانهای حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، روشهای اتکایی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه ها، حمایتهای مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی با همکاری دستگاههای ذی ربط.

  9) کمک به توسعه و گسترش موسسات علمی و مشاوره ای فعال و استفاده از همکاریهای آنها به منظور استانداردسازی و بهبود کیفیت ارتقاء و کنترل ایمنی کالاها و خدمات، ساختمانها و تاسیسات زیربنایی کشور و نظارت بر رعایت استانداردهای مصوب.

  10) تدوین نظام تقسیم کار ملی برای ارتقاء فرهنگ ایمنی برای آحاد جامعه با همکاری وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و موسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب.

  11) تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعلام بحرانهای ناشی از حوادث غیرمترقبه.

  12) ابلاغ دستورالعملهای نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به دستگاههای ذی ربط جهت اجراء.

  13) انجام هماهنگی های لازم جهت دراختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز مدیریت بحران کشور اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان مقابله با بحران.

  14) تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی در کلیه دستگاههای ذی ربط و موسسات عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری در اجراء دستورات و مصوبات شورای عالی و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاری قوه قضاییه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب و پیگیری اجراء آنها.

  15) تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پیشگیرانه و برخورد با سوءاستفاده کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاری قوه قضاییه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب، پیگیری و نظارت بر اجراء آنها.

  16) تدوین دستورالعملها و آیین نامه های مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از کمکهای مردمی، خارجی و بین المللی با همکاری دستگاههای ذی ربط و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب و پیگیری آنها.

  17) ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه های اطلاعاتی مراکز علمی ـ تحقیقاتی ذی ربط و سازمانهای اجرایی مسوول و تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالی و اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسوولان و مردم.

  18) نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات دستگاههای اجرایی ذی ربط درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران (به ویژه آمادگی و مقابله) و ارایه گزارش به شورای عالی.