• امروز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

  آئين نامه اجرائي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
  شماره 18471/ت 26689ه 24/4/1381
  هيات وزيران در جلسه مورخ 19/4/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موضوع نامه شماره 63790/105 مورخ 12/4/1381 سازمان ياد شده و به استناد ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 آئين نامه اجرائي ماده ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:

  ماده 1 - به منظور پيشگيري ، پيش آگهي ، امداد رساني و بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل ، زلزله ، سرمازدگي ، توفان ، پيشروي آب دريا ، آفات فراگير محصولات كشاروزي و اپيدمي هاي دامي ، اعتبارات پيش بيني شده در لوايح بودجه سالانه براي حوادث غير مترقبه بنا به پيشنهاد وزارت كشورو تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين استانهاي آسيب ديده توزيع مي شود تا با تصويب ستاد حوادث پيش بيني نشده استان (موضوع ماده (39) آئين نامه اجرائي ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به پروژه هاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، برابر مقررات هزينه شود.
  تبصره 1 - ستاد حوادث پيش بيني نشده استان موظف است حداقل بيست درصد (20%) اعتبار سهميه استان را به پروژه هاي پيشگيري از حوادث غير مترقبه كه داراي مطالعات با توجيهات فني ، اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي باشند اختصاص دهد.
  تبصره 2 - در موارد ضروري با پيشنهاد وزارت كشور وتاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بخش از اعتبارات حوادث غير مترقبه را مي توان به صورت متمركز اختصاص دهد.
  ماده 2 - از محل منابع اختصاص يافته حوادث غيرمترقبه براي اجراي طرحهاي كار گروه ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي با پيشنهاد وزارت كشور وتاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،اعتبارات لازم اختاصص مي يابد.
  ماده 3 - بخشي از اعتبارات اختصاص يافته به حوادث غيرمترقبه تا زمان برقراري پوشش كامل بيمه اي در سطح كشور، به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به منظور پرداخت كمكهاي بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي خسارت ديده از حوادث غير مترقبه بارعايت سقف هاي فردي ذيل بين مناطق آسيب ديده توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، برابر مقررات هزينه شود.
  الف - هر واحد مسكوني وتجاري آسيب ديده متناسب با ميزان خسارت حداكثر 3ميليون ريال
  ب - هر كشاورزي ودامدار آسيب ديده متناسب با ميزان خسارات حداكثر3 ميليون ريال
  ج - بابت تامين لوازم خانگي هر واحد مسكوني متناسب با ميزان خسارت حداكثر2 ميليون ريال
  د - براي جبران خسارت موتور لنج وشناورهاي صيايد متناسب با ميزان خسارات حداكثر 6ميليون ريال
  ه - هر خودروسنگين وماشين آلات كشاورزي آسيب ديده متناسب با ميزان خسارات حداكثر 6 ميليون ريال
  و - هر خودرو سبك آسيب ديده متناسب با ميزان خسارات حداكثر 3ميليون ريال
  ز - ساير وسائط نقليه آسيب ديده ، هر وسيله متناسب با ميزان خسارات حداكثر 1ميليون ريال
  تبصره 1 - تشخيص ميزان خسارت و مبلغ قابل پرداخت در مورد وسائط نقليه با تاييد كار گروهي مركب از مسئول ستاد حوادث غير مترقبه استانداري ، اداره راهنمائي و رانندگي استان وفرمانداري محل خواهد بود.
  تبصره 2 - تشخيص ميزان خسارات وارد شده به محصولات كشاورزي و دامي و مبلغ قابل پرداخت به هر كشاورز ودامدار خسارت ديده با تاييد كارگروهي مركب از نمايندگان فرمانداري محل ، بانك كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي خواهد بود.
  تبصره 3 - تشخيص ميزان خسارات و مبلغ قابل پرداخت در مورد واحدهاي مسكوني و تجاري و لوازم خانگي با تاييد كار گروهي مركب از مسئول ستاد حوادث غير مترقبه استانداري ، نمايندگان فرمانداري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي خواهد بود.
  تبصره 4 - ستاد حوادث پيش بيني نشده استان مي تواند در صورت لزوم از نمايندگان دستگاههاي اجرائي ديگر براي شركت در جلسات كار گروه هاي مذكور دعوت نمايد.
  ماده 4 - از محل منابع اختصاص يافته به حوادث غير مترقبه طبق دستورالعملي كه با پيشنهاد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (با هماهنگي دستگاه هاي اچرائي ديربط) تهيه مي شود، اعبتار مورد نياز براي پرداخت به صندوق كمك به توليد كنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي ودامي و به صندوق بيمه محصولات كشاروزي و دامي و شركتهاي بيمه براي جبران خسارات ناشي از حوادث غير مترقبه ، به نحوي اختصاص خواهد يافت كه با پوشش بيمه اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شود.
  تبصره 1 - صندوق بيمه محصولات كشاروزي ودامي و بيمه مركزي ايران موظفندحداكثر به مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه طرح جامع بيمه حوادث غيرمترقبه را تهيه و به تاييد كار گروهي متشكل از وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشو، وزارت جهاد كشاروزي و وزارت امور اقتصادي ودارائي برسانند.
  تبصره 2 - صندوق بيمه محصولات كشاورزي ودامي و صندوق كمك به تولد يكنندگان خسارت ديده محصولات كشاروزي و دامي موظنفد گزارش عملكدر خود را هر سه ماه يكبار به وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام نمايند0 بديهي است تعيين سهم درصد اعتباراختصاص سالانه منوط به نحوه عملكردصندوقهاي مذكور خواهدبود
  ماده 5 - در صورت وقوع حوادث غير مترقبه طبيعي از جمله خشكسالي ، سيل ، زلزله و... بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه رزير كشور و تصويبت هيان وزيران ، ميزان تنخواه گردان خزانه تا حداكثر معادل يك درصد (1%) بودجه عمومي هرسال افزايش مي يابد0 تنخواه مذكور متناسب با نوع خسارت با اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به بودجه دستگاه هاي اجرائي ذيربط اضافه ومتناسب با چارچوب اين آئين نامه وساير مصوبات هيات وزيران هزينه خواهد شد.
  تبصره 1 - تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه جوئي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهدشد.
  تبصره 2 - مبلغ مذكور به حساب جداگانه اي كه خزانه تعيين مي نمايد واريز مي گردد.
  معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف